Stanovy občanského sdružení

 Pecten -Asociace přátel Muzea Boskovicka

se sídlem v Boskovicích, Hradní 1, 680 01 Boskovice

Článek 1

My, občané Boskovic a boskovického regionu, ve snaze posílit prestiž Muzea Boskovicka a zkvalitnit komunikaci mezi Muzeem Boskovicka a občany města Boskovice a boskovického regionu navzájem, rozhodli jsme se ustanovit občanské sdružení

Pecten - Asociace přátel Muzea Boskovicka

se sídlem v Boskovicích, Hradní 1, 680 01 Boskovice.

Jedná se o dobrovolné nepolitické společenství fyzických a právních osob, majících zájem o muzejnictví, historii, vlastivědu a kulturu, výměnu informací a společenské dění ve městě i regionu.

 

Článek 2

 Cíl a účel

2.1. Podpora rozvoje Muzea Boskovicka s cílem zlepšení komunikace s občany města  a s městskými a regionálními strukturami a orgány.

2.2. Posílení maximální informovanosti občanů ve všech oblastech jejich společenského a kulturního života se zvláštním zřetelem na činnost muzea a kulturních institucí města i regionu.

2.3. Přispívat ke  kvalitativnímu posunu úrovně života ve městě i regionu; pořádat besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní programy, pomoc v práci městských i regionálních kulturních zařízení, propagace historických a přírodních zajímavostí Boskovic a boskovického regionu, podpora úsilí o jejich dokumentaci včetně publikační činnosti.

2.4. Ochrana, restaurování a rekonstrukce nemovitého, movitého a duchovního kulturního dědictví, vydávání publikací sledujících cíle občanského sdružení, propagace Boskovic a boskovického regionu ve všech typech médií.

2.5. Spolupráce se školami a dalšími vzdělávacími zařízeními, občanskými sdruženími a dobrovolnými aktivy občanů.

 

Článek 3

Členství v občanském sdružení

 3.1. Členem občanského sdružení se může stát každý občan ČR i cizinec, který souhlasí s jeho programem a bude jej podporovat.

3.2. Členství v občanském sdružení se získává podanou přihláškou, přijatou výborem. Zaniká úmrtím nebo vystoupením z občanského sdružení na základě písemné odhlášky.

 

 Článek 4

Práva členů

 4.1. Členové mají právo podílet se na řízení občanského sdružení, volit a být voleni do jeho orgánů.

4.2. Být informováni o činnosti občanského sdružení a jeho hospodaření.

4.3. Zúčastnit se členských schůzí, jednání zájmových sekcí a všech akcí občanského sdružení.

4.4. Podávat návrhy na rozšíření činnosti občanského sdružení, případně na další jeho aktivity.

 

Článek 5

 Povinnosti členů

 5.1. Aktivně se zúčastnit činnosti občanského sdružení a přispívat k jeho dobrému jménu.

5.2. Zachovávat stanovy občanského sdružení a řídit se jimi.

5.3. Platit řádně členské příspěvky. Roční členský příspěvek činí 50,- Kč. Studenti a mládež do 18 let jsou od placení příspěvku osvobozeni.

 

Článek 6

 Volené orgány občanského sdružení

6.1. O veškerých záležitostech občanského sdružení rozhoduje členská schůze, obeslaná řádnými pozvánkami nebo oznámená tiskem, a to prostou většinou přítomných členů.

6.2. Členská schůze volí z členů občanského sdružení radu občanského sdružení a předsedu. Rada občanského sdružení je pěti- až jedenáctičlenná. O počtu členů rady občanského sdružení rozhodne s ohledem na celkový počet členů členská schůze. Z členů rady je volen místopředseda, jednatel a pokladník.

6.3. Jménem občanského sdružení je oprávněn jednat předseda a místopředseda, a to každý samostatně. V dalších jednotlivých případech další členové rady občanského sdružení, kteří k tomu byli pověřeni usnesením rady občanského sdružení nebo členskou schůzí.

6.4. Členská schůze volí také tříčlennou revizní komisi, která kontroluje hospodaření občanského sdružení a dodržování těchto stanov. O tom informuje členskou schůzi nejméně dvakrát ročně.

6.5. Členská schůze se schází nejméně čtyřikrát do roka.

6.6. V období mezi členskými schůzemi řídí činnost občanského sdružení rada občanského sdružení v čele s předsedou. O svých rozhodnutích a opatřeních informují pravidelně členskou schůzi.

6.7. Radu občanského sdružení svolává a řídí předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.

  

Článek 7

 Hmotné prostředky občanského sdružení a jeho hospodaření

 7.1. Náklady spojené s činností občanského sdružení se hradí:

      - z členských příspěvků

      - ze sponzorských darů, sbírek a výtěžků pořádaných akcí

      - dotací, případně poskytnutých grantů

7.2. Prostředků občanského sdružení lze použít jen k zabezpečení úkolů uvedených v článku 1 a v souladu s rozpočtem pro příslušný rok schváleným členskou schůzí.

 

Článek 8

8.1. K zániku sdružení dochází na základě rozhodnutí členské schůze. Při zániku sdružení se provede majetková likvidace.

 

Článek 9

9.1. Rozhodovat o změně stanov přísluší členské schůzi občanského sdružení.

 

Článek 10

10.1. Kromě těchto stanov se činnost občanského sdružení řídí všeobecně platnými předpisy a vyhláškami.

Zpět na PECTEN

Přihláška